НАУЧНИ ЧАСОПИС ЗА ТЕОРИЈУ И ПРАКСУ БИБЛИОТЕКАРСТВА
ISSN 2217-5563
 

Нови број
 
Структура часописа
Политика часописа
Савет редакције
Рецензенти
Редакција
CIP
Chicago Style
Упутство ауторимаЋирилица Latinica English
 


Milica Ševkušić
Institute of Technical Sciences of the Serbian Academy of Sciences and Arts, Belgrade
biblioteka@itn.sanu.ac.rs

doi: 10.19090/cit.2017.30.13-26
Бр. 30 (мај 2017), стр. 13-26


Дефинисање уређивачких политика часописа у отвореном приступу
у Србији и улога библиотекара у том процесу


Сажетак

У раду се разматра процес креирања модела уређивачке политике намењеног домаћим часописима у отвореном приступу и улога библиотекара у том процесу. Модел (образац) је документ који садржи предлог текста уређивачке политике дефинисан тако да задовољи све критеријуме у вези са уређивачком политиком које утврђују база података Directory of Open Access Journals, као и цитатни индекси Web of Science и Scopus. Структура обрасца је модуларна, а основни тематски блокови које покрива обухватају етичка питања у издаваштву, уређивање часописа и објављивање радова, као и ауторска права и права коришћења. Важну улогу у дефинисању обрасца имала су стручна знања која су чланови пројектног тима развили кроз рад у библиотекама научних установа. Библиотекари су пружили и техничку подршку у процесу дефинисања уређивачких политика домаћих часописа, односно у процесу њиховог усклађивања са понуђеним моделом. Један од првих резултата наведених акција јесте успешан исход поступка реапликације у бази података Directory of Open Access Journals за све часописе који су дефинисали уређивачку политику ослањајући се на понуђени образац. Процес дефинисања уређивачких политика домаћих часописа указао је на одређене проблеме, као што су селективна примена препорука, ослањање на непроверене информације које долазе од колега, уз истовремено занемаривање савета библиотекара, и, нарочито, непознавање и неразумевање основних појмова који се односе на ауторска права и права коришћења. Последњи наведени проблем, који одражава слабо развијену свест о ауторским правима у домаћој научној заједници, могао би да доведе у питање спровођење дефинисаних уређивачких политика. Имајући у виду непрофитни карактер и скромне буџете научних часописа из Србије, ангажовање правника који би помогли у решавању поменутог проблема није могуће. Проблем би се могао решити укључивањем библиотекара у едукацију припадника домаће научне заједнице о ауторским правима, нарочито у контексту отвореног приступа, а неопходан предуслов за то јесте унапређивање стучних способности самих библиотекара кроз осавремењивање курикулума и перманентну едукацију.


Кључне речи:

часописи у отвореном приступу, Србије, уређивачка политика, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Committee on Publication Ethics, научна рецензија, ауторска права, Creative Commons лиценце, такса за објављивање у отвореном приступу


Примљено: 1. април 2017.
Исправке рукописа: 17. април 2017.
Прихваћено за објављивање: 23. април 2017.

Creative Commons License
Defining the Editorial Policies of Open Access Journals in Serbia and the Role of Librarians in This Process by Milica Ševkušić is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.


Преузми пун текст