НАУЧНИ ЧАСОПИС ЗА ТЕОРИЈУ И ПРАКСУ БИБЛИОТЕКАРСТВА
ISSN 2217-5563
 

Нови број
 
Структура часописа
Политика часописа
Савет редакције
Рецензенти
Редакција
CIP
Chicago Style
Упутство ауторимаЋирилица Latinica English
 


Драгана Столић
Универзитетска библиотека „Светозар Марковић”, Београд
stolic@unilib.bg.ac.rs

doi: 10.19090/cit.2017.30.27-33
Бр. 30 (мај 2017), стр. 27-33


Искуство Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић”
у успостављању Дигиталног репозиторијума Универзитета у Београду – PHAIDRA


Сажетак

Први мултидисциплинарни институционални репозиторијум у Републици Србији успостављен је на Универзитету у Београду 2011. године. Одржавање и контрола његовог функционисања поверени су Универзитетској библиотеци „Светозар Марковић”, која је била координатор Темпус пројекта Нови библиотечки сервиси на универзитетима Западног Балкана у оквиру којег је покренут овај и још пет репозиторијума у региону. Као програмска основа узет је систем PHAIDRA, креиран на Универзитету у Бечу и развијен на темељу софтвера отвореног кода Fedora. У раду се даје преглед функционалности система и приказује начин његовог коришћења на универзитетима. У овом тренутку бригу о садржају репозитoријума воде универзитети, односно библиотеке (универзитетске и факултетске), док је самоархивирање заступљено знатно мање. Највећи део садржаја обухвата докторске дисертације, кроз систем Етезе, или мастер радове, које похрањују библиотекари неких факултетских библиотека. За потпун развој система потребно је, поред непрекидног техничког усавршавања и унапређивања, да га прихвате и наставници и сарадници универзитета јер је њима првенствено и намењен као алат за наставни и научни рад.


Кључне речи:

институционални репозиторијуми, Универзитет у Београду, PHAIDRA, самоархивирање, дигиталне библиотеке, докторске дисертације, отворени приступ


Примљено: 17. фебруара 2017.
Исправке рукописа: 16. априла 2017.
Прихваћено за објављивање: 24. априла 2017.

Creative Commons License
Искуство Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић” у успостављању Дигиталног репозиторијума Универзитета у Београду – PHAIDRA by Драгана Столић is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.


Преузми пун текст