NAUČNI ČASOPIS ZA TEORIJU I PRAKSU BIBLIOTEKARSTVA
ISSN 2217-5563
 

Novi broj
 
Struktura časopisa
Politika časopisa
Savet redakcije
Recenzenti
Redakcija
CIP
Chicago Style
Uputstvo autorimaЋирилица Latinica English
 


Dragana Stolić
Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković”, Beograd
stolic@unilib.bg.ac.rs

doi: 10.19090/cit.2017.30.27-33
Br. 30 (maj 2017), str. 27-33


Iskustvo Univerzitetske biblioteke „Svetozar Marković”
u uspostavljanju Digitalnog repozitorijuma Univerziteta u Beogradu – PHAIDRA


Sažetak

Prvi multidisciplinarni institucionalni repozitorijum u Republici Srbiji uspostavljen je na Univerzitetu u Beogradu 2011. godine. Održavanje i kontrola njegovog funkcionisanja povereni su Univerzitetskoj biblioteci „Svetozar Marković”, koja je bila koordinator Tempus projekta Novi bibliotečki servisi na univerzitetima Zapadnog Balkana u okviru kojeg je pokrenut ovaj i još pet repozitorijuma u regionu. Kao programska osnova uzet je sistem PHAIDRA, kreiran na Univerzitetu u Beču i razvijen na temelju softvera otvorenog koda Fedora. U radu se daje pregled funkcionalnosti sistema i prikazuje način njegovog korišćenja na univerzitetima. U ovom trenutku brigu o sadržaju repozitorijuma vode univerziteti, odnosno biblioteke (univerzitetske i fakultetske), dok je samoarhiviranje zastupljeno znatno manje. Najveći deo sadržaja obuhvata doktorske disertacije, kroz sistem Eteze, ili master radove, koje pohranjuju bibliotekari nekih fakultetskih biblioteka. Za potpun razvoj sistema potrebno je, pored neprekidnog tehničkog usavršavanja i unapređivanja, da ga prihvate i nastavnici i saradnici univerziteta jer je njima prvenstveno i namenjen kao alat za nastavni i naučni rad.


Ključne reči:

institucionalni repozitorijumi, Univerzitet u Beogradu, PHAIDRA, samoarhiviranje, digitalne biblioteke, doktorske disertacije, otvoreni pristup


Primljeno: 17. februara 2017.
Ispravke rukopisa: 16. aprila 2017.
Prihvaćeno za objavljivanje: 24. aprila 2017.

Creative Commons License
Iskustvo Univerzitetske biblioteke „Svetozar Marković” u uspostavljanju Digitalnog repozitorijuma Univerziteta u Beogradu – PHAIDRA by Dragana Stolić is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.


Preuzmi pun tekst