THE SCIENTIFIC JOURNAL ON THEORY AND PRACTICE OF LIBRARIANSHIP
eISSN 2217-5563 ISSN (Print) 2217-5555
 

Ћирилица Latinica English
 CIPCIP – Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд

02

ЧИТАЛИШТЕ [Електронски извор] : научни
часопис за теорију и праксу библиотекарства /
главни уредник Гордана Стокић Симончић ;
одговорни уредник Горан Траиловић. – Онлајн
изд. – Електронски часопис. – Год. 10, бр.
18 (мај 2011)- . – Панчево (Немањина 1) :
Градска библиотека ; Нови Сад (Др Зорана
Ђинђића 2) : Универзитет у Новом Саду,
Филозофски факултет, 2011-

Начин доступа (URL):
https://www.citaliste.rs. - Полугодишње. -
Насл. са насл. екрана. – Извор описан дана
14. 11. 2011. – Је наставак: Панчевачко
читалиште (Online) = ISSN 1821-3200. -
Друго издање на другом медијуму: Читалиште
(Штампано изд.) = ISSN 2217-5555
eISSN 2217-5563 ISSN (Print) 2217-5555 = Читалиште (Online)
COBISS.SR-ID 183997196