НАУЧНИ ЧАСОПИС ЗА ТЕОРИЈУ И ПРАКСУ БИБЛИОТЕКАРСТВА
ISSN 2217-5563
 

Нови бројЋирилица Latinica English
 


Јелена Јовин
Библиотека Матице српске, Нови Сад
jovinj@bms.ns.ac.rs

doi: 10.19090/cit.2018.33.44-54
Бр. 33 (новембар 2018), стр. 44-54


Унутрашња мотивација за рад библиотекара


Сажетак

Библиотекари се међусобно разликују по начину и продуктивности рада: неки од каталогизатора брже постижу норму у броју записа, неке информаторе корисници више „воле“, трећи брже стижу до звања, четврти остварују бројне међународне контакте на конференцијама и друштвеним мрежама, а неки прихватају и прековремени рад. Шта је то што их издваја, прави разлику, што их покреће, даје им снагу, истрајност, жељу и вољу? Поред склопа јединствених црта личности, темперамента, интелигенције, као важна детерминанта у раду издваја се феномен мотивације, коју су проучавали заговорници различитих теоријских праваца из области менаџмента, организационог понашања и психологије рада. Текст обухвата неколико аспеката, почевши од личног, преко аспекта „други“ (колеге, ментори, радна атмосфера), до ширег друштвеног, културног и економског окружења у којем библиотека доприноси и функционише. Чланак има за циљ да укаже на сложену природу и значај унутрашње мотивације за рад кроз сажет приказ најважнијих ставова различитих теоретичара и истраживача, Данијела Пинка, Исака Адижеса, Абрахама Маслова и трансакционих аналитичара, који могу бити смернице за примену у раду библиотекара. Теоријске поставке допуњују примери из библиотечке праксе и искуство аутора у раду са групама библиотекара током радионице посвећене теми мотивације.


Кључне речи:

библиотекари, мисија, радни стилови, мотивација, циљеви, стручно усавршавање


Примљено: 14. августа 2018.
Исправке рукописа: 10. септембра 2018.
Прихваћено за објављивање: 16. септембра 2018.

Creative Commons License
Унутрашња мотивација за рад библиотекара by Јелена Јовин is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.


Преузми пун текст