NAUČNI ČASOPIS ZA TEORIJU I PRAKSU BIBLIOTEKARSTVA
ISSN 2217-5563
 

Novi brojЋирилица Latinica English
 


Hristina Mikić
Institut za kreativno preduzetništvo i inovacije, Beograd
info@kreativnaekonomija.com

doi: 10.19090/cit.2018.33.3-15
Br. 33 (novembar 2018), str. 3-15


Kultura i Agenda održivog razvoja 2030


Sažetak

Interesovanje teoretičara i praktičara za odnos kulture i održivog razvoja aktuelan je u poslednjih nekoliko godina, naročito od kraja 2015. godine, kada su Ujedinjene nacije usvojile Agendu održivog razvoja do 2030. Njome se programiraju globalni ciljevi razvoja i preispituju izazovi koji stoje na putu unapređenja razvojnih procesa. Ovaj rad bavi se ulogom kulture u ostvarivanju ciljeva održivog razvoja do 2030. godine. U uvodnim razmatranjima, daje se okvir za analizu kulture i održivog razvoja. Drugi deo rada posvećen je retrospektivi aktivnosti Ujedinjenih nacija u polju kulture. Poslednji deo rada analizira ulogu biblioteka u ostvarivanju Agende održivog razvoja 2030.


Ključne reči:

kultura, Ujedinjene nacije, održivi razvoj, biblioteke, Agenda 2030, UNESCO


Primljeno: 30. avgusta 2018.
Ispravke rukopisa: 15. oktobra 2018.
Prihvaćeno za objavljivanje: 20. oktobra 2018.

Creative Commons License
Kultura i Agenda održivog razvoja 2030 by Hristina Mikić is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.


Preuzmi pun tekst