НАУЧНИ ЧАСОПИС ЗА ТЕОРИЈУ И ПРАКСУ БИБЛИОТЕКАРСТВА
ISSN 2217-5563
 

Нови бројЋирилица Latinica
 


Карла Робин Херши
Тим Уједињених нација у Србији
unorc.rs@one.un.org

Бр. 33 (новембар 2018), стр. 1-2


Агенда 2030 и библиотеке


Библиотеке широм света свакодневно пружају људима приступ информацијама које су им потребне за живот, учење, стварање и иновације. У најзначајнијим институција ма у највећим светским градовима, баш као и у мобилним библиотекама које крстаре забаченим сеоским путевима, зна се да приступ информацијама омогућава поједин цима, заједницама, народима и организацијама да доносе боље одлуке и живе квали тетније. Ово је аргумент који је предочен Уједињеним нацијама током дебате држава чланица о развојној агенди Пост 20151. Импликације су биле јасне. Приступ информа цијама мора се укључити у Циљеве одрживог развоја.
Јединствена улога библиотека чини ове установе важним развојним партнерима, ка ко због омогућавања приступа информацијама у свим форматима, тако и због реализа ције услуга и програма који задовољавају потребе за информацијама у променљивом и све комплекснијем друштву.
Приступ информацијама је међусекторско питање које подржава све Циљеве одр живог развоја. Библиотечке услуге доприносе постизању бољих резултата у њиховој ре ализацији, тако што:

  1. Промовишу универзалну писменост, укључујући медијску и информациону писме ност и вештине дигиталне писмености;
  2. Смањују јаз у приступу информацијама и помажу владајућим структурама, ци вилном друштву и сфери бизниса да боље разумеју потребе за информацијама на локалу;
  3. Обезбеђују мрежу путем које се шире владини програми и услуге;
  4. Убрзавају дигиталну инклузију кроз приступ информационим и комуникационим технологијама и посвећено особље које помаже људима да развију нове дигиталне вештине.
Пружајући приступ информацијама, подршку писмености и информационим и ко муникационим технологијама и приступ простору локалне заједнице, библиотеке подр жавају имплементацију Циљева одрживог развоја.
  1. Депозитне библиотеке Уједињених нација подржавају ширење информација и ис траживачки рад, чиме се помаже доносиоцима одлука да остваре Циљеве одржи вог развоја;
  2. Приступ информацијама о здрављу, животној средини и пољопривреди предста вља једну од ставки Циљева одрживог развоја, а библиотеке омогућавају приступ истраживањима и инфраструктури који се односе на њих, укључујући ресурсе у отвореном приступу;
  3. Медијска и информациона писменост и програми описмењавања за децу, жене, одрасле и маргинализоване групе друштва представљају значајан допринос пости зању универзалне писмености.
Широм света, 320.000 јавних и више од милион парламентарних, националних, уни верзитетских, научних и истраживачких, школских и специјалних библиотека обезбеђу ју да информације и вештине њиховог коришћења буду доступне свима – што их чини институцијама од суштинског значаја у дигиталном добу.
Тим Уједињених нација у Србији посвећен је подршци Влади и народу Србије и свим партнерима у унапређивању имплементације Агенде 2030. У нашем петогодишњем раз војном партнерству са Републиком Србијом предвидели смо простор за рад на образо вању, промовисању културе за развој, унапређивању родне равноправности и у многим другим областима. Радујемо се што су библиотеке Србије међу нашим партнерима.


1 Ауторка је стална координаторка Уједињених нација у Србији. Текст је изговорен на отварању IFLA Регионалне радио нице „Улога библиотека у остваривању УН Агенде 2030“, у Београду, 28. маја 2018. – Библиотекарско друштво Србије, „Одржана ИФЛА–БДС радионица о библиотекама и УН 2030“, преузето 23. 10. 2018, http://bds.rs/wordpress/?p=2550.


Превела: Биљана Живановић

Преузми текст