НАУЧНИ ЧАСОПИС ЗА ТЕОРИЈУ И ПРАКСУ БИБЛИОТЕКАРСТВА
eISSN 2217-5563 ISSN (Print) 2217-5555
 

Нови бројЋирилица Latinica English
 


Анђела Стошић
Универзитет у Београду
Филолошки факултет – Катедра за библиотекарство и информатику, Београд
andjela.stosic@fil.bg.ac.rs

Ана Ђорђевић
Универзитет у Београду, Хемијски факултет – Библиотека, Боград
anadj@chem.bg.ac.rs

doi: 10.19090/cit.2019.35.2-9
Бр. 35 (новембар 2019), стр. 2-9


Образовна структура запослених у јавним библиотекама Србије


Сажетак

У раду је приказана структура кадра у јавним библиотекама Републике Србије према степену и области образовања. Издвојени су подаци за 2013. и 2018. годину како би се установио ефекат забране запошљавања у јавном сектору која је донета крајем 2013. Евидентно је да се број запослених са средњом и вишом стручном спремом смањио, док је број високообразованих повећан.
Како се у постојећем закону и националним стандардима који се односе на библиотечко-информациону делатност не издваја образовни профил дипломираног библиотекара као приоритетан приликом запошљавања, циљ је утврдити из којих струка долазе високообразовани запослени у јавним библиотекама. Као посебна категорија издвојени су упосленици са дипломом из области библиотекарства и информатике, да би се сагледало који проценат заузимају међу универзитетски образованим кадром.
Чињеница да је број корисника библиотека испод утврђеног стандарда, указује да је потребно променити нешто у начину рада јавних библиотека. За почетак би било добро преиспитати тренутно стање у Србији и проучити прописе земаља које су ово питање решиле на адекватнији начин те на основу тога експлицитније прописати који би образовни профили, у коликој мери, требало да буду заступљени у јавним библиотекама.


Кључне речи:

јавне библиотеке, структура запослених, библиотекари, образовање, катедре за библиотекарство и информатику, Република Србија


Примљено: 5. октобра 2019.
Исправке рукописа: 21. октобра 2019.
Прихваћено за објављивање: 28. октобра 2019.

Creative Commons License
Образовна структура запослених у јавним библиотекама Србије by Анђела Стошић, Ана Ђорђевић is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.


Преузми пун текст