НАУЧНИ ЧАСОПИС ЗА ТЕОРИЈУ И ПРАКСУ БИБЛИОТЕКАРСТВА
eISSN 2217-5563 ISSN (Print) 2217-5555
 

Ћирилица Latinica English
 УПУТСТВО АУТОРИМАОво Упутство уређује начин обликовања и достављања научних и стручних чланака редакцији Читалишта. Молимо сараднике да своје прилоге прилагоде тематској и формалној структури часописа, као и да на послатим прилозима наведу датум када је рад послат и назначе рубрику за коју је писан.

Прилози би требало да имају до 12.000 карактера (са размацима), да буду написани ћирилицом (изузимајући неопходне термине и скраћенице, као и текстове аутора чији матерњи језик није српски), опремљени фуснотама, литературом, насловом, кључним речима и сажетком. Прилози за рубрику Тема нису ограничени по дужини, а у договору са главним уредником, могуће је објавити текст који има више од 12.000 карактера и у другим рубрикама. Уз прилог се доставља превод наслова, сажетка и кључних речи на енглеском језику. Aко аутор сматра да је потребно, може да достави наслов, сажетак и кључне речи на још једном изабраном језику. Ови елементи обавезни су у свим рубрикама, осим у рубрикама Линк и Излог.

Сажетак до 150 речи, требало би да укаже на значај теме, полазне хипотезе, циљ истраживања, методологију и резултате истраживања. У интересу је аутора да сажетак садржи термине који се често користе за индексирање и претрагу чланака. Сажетак се наводи након заглавља (наслов, имена аутора и др), а пре кључних речи. Чланак мора да има сажетке на српском и на енглеском језику, а може да буде дат и на другом страном језику. Потребно је да сажетак на енглеском (и другом страном језику) буде дат у проширеном облику – као резиме. Дужина резимеа може да буде до 1/10 дужине чланка. Резиме се даје на крају чланка, након одељка Литература.

Кључне речи су термини или фразе који најбоље описују садржај чланка за потребе индексирања и претраживања. Потребно је дати 10 кључних речи (оријентационо) на српском и њихов превод на језицима на којима су дати резимеи. У чланку се дају непосредно након сажетака, односно резимеа.

Име аутора: Наводи се пуно презиме и име (свих) аутора и њихове е-mail адресе.

Назив установе аутора (афилијација) : Наводи се пун, званични назив и седиште установе у којој је аутор запослен, а евентуално и назив установе у којој је аутор обавио истраживање. У сложеним организацијама наводи се укупна хијерархија (на пример, Универзитет у Београду, Филозофски факултет – Одељење за социологију, Београд). Бар једна организација у хијерархији мора да буде правно лице. Афилијација се исписује непосредно након имена аутора. Функција и звање аутора се не наводе.

Напомене (фусноте) се дају при дну стране на којој се налази коментарисани део текста. Могу садржати допунска објашњења, мање важне детаље, назнаке о коришћеним изворима (на пример научној грађи, приручницима, итд), али не могу бити замена за цитирану литературу. Евентуално обавештење да је рад урађен у оквиру научно-истраживачког пројекта, да је преведен или преузет из другог извора, да је раније усмено излаган, детаљнији подаци о ауторству и слично, наводе се у фусноти под редним бројем 1, након прве реченице главног текста.

Претходне верзије рада: Ако је чланак у претходној верзији био изложен на скупу у виду усменог саопштења (под истим или сличним насловом), податак о томе би требало да буде наведен у посебној напомени, по правилу при дну прве стране чланка. Рад који је већ објављен у неком часопису не може бити прештампан у Читалишту.

Прикази (осврти, прегледи) за рубрику Излог нису ограничени по дужини само када је реч о научним рецензијама. Сви други прикази монографских публикација требало би да имају око 4.200 или 9.500 карактера (са размацима). Стручњак – специјалиста за одређену област, поред основног резимеа публикације, може дати властиту оцену дела, указати на његове предности и недостатке, оценити допринос публикације у односу на постојећу литературу, указати на значај дела за развој одређене области. Погледати „Упутство за писање приказа књига“ и текст Венди Белчер, „Писање академског приказа књиге“, који су објављени у броју 20 (мај 2012) и на веб адреси www.citaliste.rs.

Листа референци (литература) : Цитирана литература обухвата библиографске изворе (чланке, монографије и сл) и даје се засебно, на крају чланка, у виду листе референци. Референце се наводе азбучним или абецедним редоследом и не преводе се на језик рада. У литератури се не могу наћи извори који нису коришћени и цитирани у тексту.

Стил цитирања у часопису је Chicago Style (Humanities) . Упутство за коришћење овог стила налази се у тексту „Chicago Style библиографског цитирања” мр Драгане Сабовљев у рубрици Одраз у Панчевачком читалишту број 13 (новембар 2008) и „Чикаго стил библиографског цитирања (2)” у рубрици Одраз у Панчевачком читалишту број 15 (новембар 2009), као и на сајту часописа www.citaliste.rs, односно адреси www.chicagomanualofstyle.org/home.html.

Молимо сараднике да текстове и друге прилоге доставе у електронској форми на мејл адресу редакције goran@biblioteka-pancevo.org.rs (личне e-mail адресе уредника и чланова редакције, на које такође можете слати прилоге, налазе се у импресуму). Редакција ће, у најкраћем року, потврдити пријем текста.

Илустрације, фотографије, табеларни и слични прилози достављају се уз текст обавезно као атачмент. Они морају да буду у формату и резолуцији погодној за штампу. У циљу поштовања квалитета часописа и квалитета његове штампе молимо вас да, приликом њиховог слања, поштујете следећу процедуру:
- Илустрације би требало достављати у облику дигиталних слика у једном од три понуђена формата: еps, tiff или jpg (maximum quality).
- Неопходно је да минимална резолуција слике буде 1024x768 пиксела, односно да фотографија буде у 300dpi у размери 1:1 (9x6cm). Ова резолуција се односи на оригиналну илустрацију, компјутерски повећану резолуцију нисмо у могућности да уважимо.
- Изузетно, илустрације се могу доставити у pdf формату уколико су део припреме за штампу, односно имају Press Quality и 1200dpi.
- Колорне илустрације можете доставити у RGB или CMYК формату. Илустрације које ће се, у договору сa уредником, штампати у црно-белој техници боље је доставити у оригиналном облику (било да је он колорни или црно-бели).
- Табеле и графиконе креирати у wordu и доставити у .doc формату као посебан документ. Није дозвољено слати графиконе као слике убачене у word документ.

Сва додатна питања можете проследити на меил одговорног или техничког уредника.

За ауторска права достављених прилога одговарају аутори. Сматра се да су аутори своја ауторска права на текстове и друге прилоге, од тренутка када су их послали редакцији, пренели на издавача. Издавач ће прихваћене прилоге објавити и у електронској форми, а има право да користи и сажетке радова или изводе из достављених радова. Читалиште је носилац ауторских права на објављене чланке под условима лиценце Creative Commons Ауторство-Некомерцијално-Без прерада 3.0 Србија.

Редакција обавештава аутора о томе да ли је прихватила текст у року који не може бити дужи од шест месеци од датума пријема прилога. Негативан одговор ослобађа аутора било какве обавезе према редакцији. Аутор чији је рад прихваћен не може да га објави у некој другој електронској или штампаној публикацији. Уз добијену сагласност одговорног уредника Читалишта, може да објави превод, изводе или прерађен текст тек три месеца од датума публиковања у Читалишту, уз обавезу да наведе где је и када објављен основни текст.

Послати радови се не враћају, а Редакција задржава дискреционо право да их процени и не објави, уколико утврди да не одговарају садржинским и формалним критеријумима прописаним у овом тексту.

Редакција се залаже за отворен приступ информацијама и објављивање текстова различитих типова у којима аутори слободно изражавају своје идеје. Не врши цензуру, идеолошку или било какву другу, али се ограђује од ставова својих сарадника. Сматра да аутори имају обавезу да сами бране своје ставове, док је обавеза редакције да врши стручну евалуацију, као и спорадичне језичке, стилске и формалне интервенције у текстовима.

Преузми текст (124K)


УПУТСТВО ЗА ПИСАЊЕ ПРИКАЗА КЊИГА

Читалиште у рубрици Излог објављује приказе нових издања из области библиотекарства, библиографи је, библиотечке информатике и сродних области знања (књижарства, издаваштва, архивистике, археографије, социологије књиге и читања, музеологије). Прикази су намењени библиотекарима из свих типова библиотека и другим заинтересованим читаоцима, а омогућавају им да прате савремену продукцију стручних и научних из-дања. Сматрајући да није могуће начинити јединствени модел, али да је неопходно уједначити квалитет прилога у рубрици Излог, Редакција Читалишта осмислила је основне захтеве за писање приказа.

Приказ би требало да уведе читаоца у садржај књиге и да се фокусира на њен предмет. Требало би избегавати препричавање, а усредсредити се на неопходну информацију која садржи: кратак опис основне идеје, критички приступ садржају и форми, доживљај током читања, као и назнаку о томе шта читалац може да очекује од књиге о којој је реч. Аутор приказа би требало да се осврне на време које је аутору било потребно да напише књигу, на начин обраде и систематизовања грађе, као и на циљну читалачку популацију. Приказ би, у кратким цртама, требало да објасни контекст у којем се појављује монографска публикација и да одреди њено место у одређеној области. Наши читаоци очекују да он буде заснован на темељном, пажљивом читању и добром просуђивању стручног и информисаног приказивача.

Један од најзначајнијих аспеката је вредносно поређење новог наслова са раније објављеним књигама из ове области. Ако је мало друге грађе доступно на дату тему, аутор приказа би требало да истакне ту чињеницу, као и сваку другу врлину публикације која се приказује. Важност теме по себи, као и ниво на којем је третирана у књизи, требало би да буде подвучена, уколико се не подразумева. Књига која даје значајан допринос струци, науци и разумевању савремених проблема, требало би да буде на тај начин јасно означена.

Намена књиге, у великој мери, одређује приступ у приказу. На пример, приручник захтева детаљно набрајање његових одлика и корисних особина; превод захтева коментар о његовој правовремености и верности оригиналу; монографија ће захтевати дискусију о истинитости и импликацијама открића у њој, а ако је реч о зборнику, требало би приказати његов садржај и назначити опште идеје и теме, истичући одељке и текстове које аутор приказа сматра посебно значајним.

Као аутор приказа, будите прецизни и дајте детаље (избегавајте синтагме попут „интересантна разматрања“, „велики број важних података“ и слично, осим ако ове констатације не поткрепите специфичним примерима). Прикажите целокупни садржај дела, а не поглавље по поглавље, од почетка до краја књиге, и будите коректни према аутору. Обратите посебну пажњу на тачност и ажурност у приказима: цитиране одломке требало би упоредити са текстом оригинала; назнака да је нека књига пуна грешака мора бити поткрепљена примерима. Захтевамо од приказивача да провере све изјаве које су чињеничне (нпр. да је књига „прва” на дату тему), нарочито оне које је нама тешко да проверимо.

Када је реч о научним рецензијама, прилози за рубрику Излог нису ограничени по дужини. Сви други прикази монографских публикација не би требало да имају више од 8.600 карактера (укључујући и размаке). Иако је наш став да интервенишемо на тексту што је мање могуће, прикази се редигују и скраћују кад је неопходно, а измене су одговорност лектора и редактора часописа. Изречени ставови аутора увек ће бити сачувани. Не можемо да гарантујемо да ће сваки приказ који примимо бити објављен. У релативно малом броју случајева у којима одбије приказ, Редакција обавештава аутора да је ова одлука коначна.

Молимо вас да назначите своје име, телефон, адресу и мејл адресу, афилијацију (назив установе у којој радите – видети Упутство ауторима https://www.citaliste.rs/uputstvo.html), као и комплетан библиографски опис дела које приказујете (користите Чикаго стил библиографског цитирања – видети Упутство на адресама https://www.citaliste.rs/uputstvo_l.html и www.chicagomanualofstyle.org/home.html).

Молимо сараднике да текстове и друге прилоге доставе у дигиталној форми на мејл адресу редакције goran@biblioteka-pancevo.org.rs. Редакција ће, у најкраћем року, потврдити пријем текста. Пожељно је да уз текст, обавезно као атачмент, доставите скенирану предњу корицу књиге коју приказујете. Илустрације морају да буду у формату и резолуцији погодној за штампу. Препоручује се jpg формат и резолуција не мања од 300dpi за 10cm wide.

На крају, молимо вас да проучите и опште Упутство ауторима на адреси https://www.citaliste.rs/uputstvo.html.

Приликом писања овог Упутства користили смо искуства америчких колега, са којима се можете детаљније упознати на следећим веб-адресама:

- http://sentra.ischool.utexas.edu/~lcr/bookreviews/bookreviewguidelines.php
- http://www.write.armstrong.edu/handouts/BookReview.pdf
- http://www.chicano.ucla.edu/press/siteart/jli_bookreviewguidelines.pdf
- http://web.gc.cuny.edu/ijmes/pages/bookreviewguide.html
- http://www.libraryjournal.com/lj/home/885966-264/guidelines_for_library_journal_reviews.html.csp

Упутство за писање приказа књига (преузми, 111K)


Редакција Читалишта


ПИСАЊЕ АКАДЕМСКОГ ПРИКАЗА КЊИГЕ

Белчер, Венди: Писање академског приказа књиге (преузми, 127K)