NAUČNI ČASOPIS ZA TEORIJU I PRAKSU BIBLIOTEKARSTVA
ISSN 2217-5563
 

Novi broj


Dejan Molnar
Univerzitet u Beogradu
Ekonomski fakultet, Beograd
molnar.dejan@gmail.com


Kultura kao pokretač razvoja kreativnih gradova i regiona


Sažetak
Predmet rada jeste razmatranje uloge i značaja koje kultura i kreativne industrije imaju u procesu lokalnog i regionalnog ekonomskog razvoja. U radu se ističe da, pored toga što pomenute delatnosti čine deo ukupne privredne strukture i, kao takve, predstavljaju (direktni) izvor bruto domaćeg proizvoda, one imaju i snažan indirektni uticaj na razvoj poslovne aktivnosti u lokalnim zajednicama, budući da pozitivno utiču na kvalitet poslovnog ambijenta u njima. Poseban akcenat stavljen je na doprinos kulture razvoju ruralnih područja (koncept „kreativnih sela“). Nove delatnosti iz domena kulture i kreativnih industrija zasnovane na privatnim inicijativama, preduzetništvu i talentima grupa i pojedinaca, trebalo bi da budu „dopuna“, ali i „magnet“ za profitabilnije delatnosti da se lociraju izvan „zagušenih“ i skupih urbanih centara. Da bi se to i ostvarilo, ruralna područja moraju, najpre, dobiti zasluženu ulogu u nacionalnoj razvojnoj strategiji u pogledu uslova za rad, ali i život (sadržaje za kulturu, rekreaciju, dodatno obrazovanje, odmor i sl).

Ključne reči:
kreativni gradovi i regioni, kreativne industrije, kultura, endogeni razvoj, kreativna sela, brendiranje gradova, kulturni turizam, oživljavanje napuštenih prostora, kulturni resursiPreuzmi pun tekst (224 KB)