НАУЧНИ ЧАСОПИС ЗА ТЕОРИЈУ И ПРАКСУ БИБЛИОТЕКАРСТВА
ISSN 2217-5563
 

Нови број


Борисав Кнежевић
Управа за јавне набавке, Београд
borisavknezevic@gmail.com


Јавне набавке у култури с посебним освртом на библиотечку делатност


Сажетак
Oвај рад бави се карактеристикама јавних набавки које се спроводе у оквиру делатности културе, а посебно оних које спроводе библиотеке. Јавне набавке су саме по себи изузетно значајна област, али поступци набавки који се односе на прибављање књига и публикација за библиотеке по „Закону о јавним набавкама“ имају одређене специфичности на које треба обратити пажњу. Овај сегмент обухваћен је статистиком јавних набавки која се односи на јавне установе, у које спадају и оне које се баве библиотечком и другим културним делатностима. За библиотечку делатност карактеристична је јавна набавка добара (књига), затим обично релативно мала вредност јавних набавки, најчешће испод лимита за јавне набавке велике вредности, на крају и честа примена преговарачког поступка без објаве јавног позива. Такође, када је реч о услугама у области културе, што укључује и библиотечку делатност, примењују се правила јавних набавки која се односе на Анекс 1Б „Закона о јавним набавкама“, те се на такве набавке примењују правила за јавне набавке мале вредности без обзира на њихову вредност. Исто тако, питање јавних набавки услуга за библиотеке које се односе на истраживачку делатност (студије, експертизе, стандарди) наведену у Анексу 1А „Закона о јавним набавкама“ захтева додатна објашњења и прецизније регулисање него што је предвиђено постојећим прописима.

Кључне речи:
јавне набавке, финансирање, култура, библиотечка делатност, ЕУ, транспарентност, јавни расходи, установе у култури, индиректни буџетски кориснициПреузми пун текст (219 KB)