НАУЧНИ ЧАСОПИС ЗА ТЕОРИЈУ И ПРАКСУ БИБЛИОТЕКАРСТВА
ISSN 2217-5563
 

Нови број


Дејан Молнар
Универзитет у Београду
Економски факултет, Београд
molnar.dejan@gmail.com


Култура као покретач развоја креативних градова и региона


Сажетак
Предмет рада јесте разматрање улоге и значаја које култура и креативне индустрије имају у процесу локалног и регионалног економског развоја. У раду се истиче да, поред тога што поменуте делатности чине део укупне привредне структуре и, као такве, представљају (директни) извор бруто домаћег производа, оне имају и снажан индиректни утицај на развој пословне активности у локалним заједницама, будући да позитивно утичу на квалитет пословног амбијента у њима. Посебан акценат стављен је на допринос културе развоју руралних подручја (концепт „креативних села“). Нове делатности из домена културе и креативних индустрија засноване на приватним иницијативама, предузетништву и талентима група и појединаца, требало би да буду „допуна“, али и „магнет“ за профитабилније делатности да се лоцирају изван „загушених“ и скупих урбаних центара. Да би се то и остварило, рурална подручја морају, најпре, добити заслужену улогу у националној развојној стратегији у погледу услова за рад, али и живот (садржаје за културу, рекреацију, додатно образовање, одмор и сл).

Кључне речи:
креативни градови и региони, креативне индустрије, култура, ендогени развој, креативна села, брендирање градова, културни туризам, оживљавање напуштених простора, културни ресурсиПреузми пун текст (224 KB)