НАУЧНИ ЧАСОПИС ЗА ТЕОРИЈУ И ПРАКСУ БИБЛИОТЕКАРСТВА
ISSN 2217-5563
 

Нови број


Гојко Рикаловић
Универзитет у Београду
Економски факултет, Београд
rikgoj@ekof.bg.ac.rs


Теоријско-методoлошке основе мерења ефеката технолошког прогреса
на развој библиотекарства


Сажетак
Савремено библиотекарство доживљава фундаменталне промене у условима турбулентних токова економске глобализације и нових технолошких изазова. Стога се намеће потреба за сагледавањем библиотекарства као сектора који би требало да послује ефикасно, јер разграничење између непрофитног и комерцијалног подручја културе постаје све замагљеније и све еластичније. У раду се најпре даје кратак поглед на актуелна дешавања на подручју развоја библиотекарства. Потом се разматра модификована Коб-Дагласова производна функција као могући метод сагледавања ефеката технолошког прогреса на развој библиотекарства.

Кључне речи:
библиотекарство, производна функција, технолошки прогрес, продуктивност рада, ефикасност употребе капитала, економија обима, допринос, производни фактори, стопа раста, развојПреузми пун текст (1794 KB)