НАУЧНИ ЧАСОПИС ЗА ТЕОРИЈУ И ПРАКСУ БИБЛИОТЕКАРСТВА
ISSN 2217-5563
 

Нови број


Слободан Мандић
Историјски архив Београда
slobodan.mandic@gmail.com


Интeрсeкторска сарадња баштинских институција културe —
нeискоришћeни потeнцијал веба


Сажетак
Феномен интерсекторске сарадње баштинских институција културе (архива, библиотека, музеја) разматра се у овом раду кроз призму потпуно измењеног контекста деловања у времену све лакшег приступа информацијама. Умреженост информационих система на глобалном нивоу за ове институције представља сасвим нову врсту изазова. Постојећи обим сарадње међу архивима, библиотекама и музејима у свету, који се остварује кроз многобројне заједничке пројекте у креирању дигиталних колекција и веб-портала, намеће питање будућег правца деловања и стратегије домаћих институција у том погледу.

Кључне речи:
архив, библиотека, музеј, интерсекторска сарадња, интернет, Веб 2.0, дигитализација, дигиталне колекције, културна баштинаПреузми пун текст (141 KB)